Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť hameln rds s.r.o., so sídlom Horná 36, 900 01 Modra, IČO: 34 122 885, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1286/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na adrese gdpr@hameln-rds.sk.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby, ktoré sú prevádzkovateľom poverené spracúvaním osobných údajov na základe jeho pokynov. Vaše osobné údaje budú uchovávané v súlade s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa a Informáciou o účeloch spracúvania, ktorá je uvedená v tabuľke nižšie (ďalej len „Informácia o účeloch spracúvania“).

Na základe čoho a na aké účely budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, na základe zmluvy (zmluva, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana), na základe Vášho súhlasu, ako aj na základe existencie oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Jednotlivé účely spracúvania sú uvedené v Informácii o účeloch spracúvania.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Ak je právnym základom spracúvania zmluva:

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

Ak je právnym základom spracúvania zákon:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je právnym základom spracúvania súhlas dotknutej osoby:

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať.

Ak je právnym základom spracúvania oprávnený záujem:

Z účelu spracúvania vyplýva, o aký oprávnený záujem ide.

Aké máte práva?

Právo odvolať súhlas: V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky prostredníctvom emailovej adresy zodpovednej osoby, písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa, resp. u jeho zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Právo na prístup: Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej (listinnej) forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu: Prijali sme primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sa domnievate, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie): Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, a to najmä z pohľadu, či nie sme tieto údaje povinní spracúvať na základe zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu; v takom prípade by Vašej žiadosti nebolo možné vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov (napríklad ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, sú nesprávne); v takom prípade sa s výnimkou uchovávania budú Vaše osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

Právo na prenosnosť údajov: Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, tretej strane (inému prevádzkovateľovi) podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Právo namietať: Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa domnievate, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, máte možnosť podať námietku. Ak sa preukáže, že náš oprávnený záujem neprevažuje nad Vašimi záujmami alebo nad Vašimi základnými právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 232 313 214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby návrh spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).