Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť hameln rds a.s., so sídlom Horná 36, 900 01 Modra, IČO: 34 122 885, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1286/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na adrese gdpr@hameln-rds.sk.

 

Zásady ochrany osobných údajov

 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby, ktoré sú prevádzkovateľom poverené spracúvaním osobných údajov na základe jeho pokynov. Vaše osobné údaje budú uchovávané v súlade s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa a Informáciou o účeloch spracúvania, ktorá je uvedená v tabuľke nižšie (ďalej len „Informácia o účeloch spracúvania“).

 

Na základe čoho a na aké účely budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, na základe zmluvy (zmluva, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana), na základe Vášho súhlasu, ako aj na základe existencie oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Jednotlivé účely spracúvania sú uvedené v Informácii o účeloch spracúvania.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

Ak je právnym základom spracúvania zmluva:

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

 

Ak je právnym základom spracúvania zákon:

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Ak je právnym základom spracúvania súhlas dotknutej osoby:

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať.

 

Ak je právnym základom spracúvania oprávnený záujem:

Z účelu spracúvania vyplýva, o aký oprávnený záujem ide.

 

Aké máte práva?

 

Právo odvolať súhlas: V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky prostredníctvom emailovej adresy zodpovednej osoby, písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa, resp. u jeho zodpovednej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

 

Právo na prístup: Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej (listinnej) forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na opravu: Prijali sme primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sa domnievate, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na výmaz (na zabudnutie): Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, a to najmä z pohľadu, či nie sme tieto údaje povinní spracúvať na základe zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu; v takom prípade by Vašej žiadosti nebolo možné vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov (napríklad ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, sú nesprávne); v takom prípade sa s výnimkou uchovávania budú Vaše osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

 

Právo na prenosnosť údajov: Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, tretej strane (inému prevádzkovateľovi) podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

 

Právo namietať: Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak sa domnievate, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, máte možnosť podať námietku. Ak sa preukáže, že náš oprávnený záujem neprevažuje nad Vašimi záujmami alebo nad Vašimi základnými právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 232 313 214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby návrh spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Identifikačné a kontaktné údaje Obchodné meno/meno a priezvisko IČO e-mail/tel. kontakt
prevádzkovateľ hameln rds a.s., Horná 36, 900 01 Modra 34 122 885 +421 33 6904 111
zodpovedná osoba JUDr. Katarína Skovajsová za advokátsku kanceláriu AKFU LEGAL s. r. o. 47 950 358 gdpr@hameln-rds.sk +421 915 912 148
P. č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov
1 plnenie povinností zamestnávateľa  súvisiacich s pracovno-právnym vzťahom a obdobným vzťahom spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,  ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba; spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia súčasne nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  zamestnanci, blízke osoby, bývalí zamestnanci do 70 roku veku zamestnanca zamestnanci, iné oprávnené orgány štátu, zdravotná služba a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
2 plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov a zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zamestnanci, blízke osoby, bývalí zamestnanci 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú sociálna poisťovňa a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
3 plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnanci, blízke osoby, bývalí zamestnanci 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú zdravotná poisťovňa a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
4 plnenie povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo obdobného právneho aktu spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na účely uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo obdobného právneho aktu zamestnanci do 70 roku veku zamestnanca zamestnanci a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
5 plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov zamestnanci 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú  externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP, pracovnú zdravotnú službu, spoločnosti zabezpečujúce externý audit a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
6 plnenie daňových povinností prevádzkovateľa  

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 

zamestnanci 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú daňový úrad a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
7 mzdová politika zamestnávateľa  

spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení, zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

zamestnanci, vyživované deti zamestnancov, rodinní príslušníci, bývalí zamestnanci 50 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú  sociálna poisťovňa, daňový úrad, DDS a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
8 plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení  o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov uchádzači o zamestnanie, zamestnanci prevádzkovateľa,  bývalí zamestnanci prevádzkovateľa,  osoby blízke osobné spisy – do 70 roku veku zamestnanca; mzdové listy – 50 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú; výplatné listiny, sociálne poistenie (prihlášky, odhlášky, zmeny, dávky, výkazy, podklady k výpočtu, ročné zúčtovanie), záznamy k dani zo závislej činnosti, verejné zdravotné poistenie (prihlášky, odhlášky, zmeny, výkazy, prílohy, podklady k výpočtu, ročné zúčtovanie) – 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, podklady k mzdám, zrážky zo mzdy, evidencia dochádzky a dovoleniek, popisy pracovných činností, dohody o vykonaní práce a o hmotnej zodpovednosti, evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie, BOZP, pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika, materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia, stravovanie zamestnancov – 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú  sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, exekútor, advokát, inšpektorát práce, doplnková dôchodková sporiteľňa, súd, orgány činné v trestnom konaní, poisťovne, banky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovateľ stravovacích služieb, poskytovateľ ubytovacích služieb, poskytovateľ prepravných služieb vrátane leteckých spoločností, komerčné poisťovne, banky, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené,  dodávatelia zamestnávateľa, advokáti a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
9 spracovanie obchodnej a účtovnej agendy spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, Klienti, zákazníci účtovná závierka, daňové doklady – 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, účtovné knihy a doklady – 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú daňový úrad, sociálna poisťovňa, orgány činné v trestnom konaní, súd a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
10 obchodná komunikácia spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ dodávatelia, odberatelia, zamestnanci dodávateľov a odberateľov a iné komunikujúce fyzické osoby 5 rokov po roku, v ktorom bola komunikácia ukončená súd, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk, audítor a advokát
11 vedenie korporátnej agendy a zápis a oznámenie zmien do Obchodného registra SR a do Živnostenského registra SR spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,  zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) fyzické osoby – členovia predstavenstva, členovia  dozornej rady, členovia, akcionári, správca konkurznej podstaty, správca na výkon nútenej správy, zástupca správcu na výkon nútenej správy, likvidátor 10 rokov po zániku spoločnosti príslušný registrový okresný súd, príslušný Okresný úrad – úsek živnostenského podnikania, orgány činné v trestnom konaní, centrálny depozitár, Úrad pre verejné obstarávanie – zoznam hospodárskych subjektov, Register partnerov verejného sektora, advokát a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
12 vedenie evidencie vstupov do priestorov prevádzkovateľa spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ návštevy, fyzické osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa 3 roky od získania osobných údajov súd, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, prevádzkovateľom kontrahovaná súkromná bezpečnostná služba, servisná spoločnosť kamerových systémov alebo zamestnanci personálnej agentúry poskytujúci administratívne služby recepčnej
13 exekúcie zákon č. 59/2018 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov fyzická osoba – účastník exekučné konania, štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania 10 rokov po ukončení exekučného konania súd, orgány činné v trestnom konaní, inšpektorát práce, a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
14 monitorovanie priestorov prístupných verejnosti na účely ochrany majetku a zdravia spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem fyzická osoba zaznamenaná na zázname z kamerového zariadenia 15 dní od zaznamenania súd, orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, prevádzkovateľom kontrahovaná súkromná bezpečnostná služba, servisná spoločnosť kamerových systémov alebo zamestnanci personálnej agentúry poskytujúci administratívne služby recepčnej
15 správa registratúry, evidencia pošty  

zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

 

fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie 10 rokov od získania osobných údajov subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
16 sieťová bezpečnosť a bezpečnosť spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa – Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia zamestnanci, zamestnanci dodávateľov poskytujúcich podporu v systémoch 1 rok od získania osobných údajov subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
17 administratívne účely v rámci skupiny podnikov spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ zamestnanci, klienti po dobu členstva v skupine podnikov subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, skupina podnikov hameln group
18 vedenie evidencie podnetov zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzická osoba –  oznamovateľ podávajúci podnet; fyzická osoba –  osoba blízka oznamovateľovi, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi;  iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie podnetu a ktorých sa podnet týka 3 roky odo dňa doručenia podnetu súd, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce, Ministerstvo spravodlivosti SR a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
19 prezentácia na webe spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby meno, priezvisko, telefónne číslo, fotografia, e-mail členov manažmentu, predsedu predstavenstva a prokuristov po dobu výkonu funkcie ako člen manažmentu/predseda predstavenstva/prokurista  subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona; prevádzkovateľom kontrahovaná spoločnosť poverená správou webu
20 poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov zamestnancov tretím stranám spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré vyplývajú prevádzkovateľovi z § 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov zamestnanci do konca roku v ktorom bol ukončený pracovnoprávny alebo obdobný vzťah obchodní zástupcovia, dodávatelia, odberatelia, klienti, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
21 žiadosti dotknutej osoby spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z. fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená oprávnené orgány štátu a iné subjekty, ktorým je prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje
22 výber zamestnancov spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,  ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba; spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia súčasne nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov uchádzači o zamestnanie 6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona, poskytovateľ cloudových služieb